Kort från miljöprövningen

Här hittar du mer om det som sker i och kring huvudförhandlingen.

Förhandlingen inleddes 5 september med två veckor i Stockholm (Nacka). Därefter blir det två veckors uppehåll. Tredje veckan höll domstolen till i Oskarshamn och fjärde i Gimo i Östhammars kommun. Därefter var det uppehåll en vecka igen för att sedan avslutas med en femte vecka i Stockholm. Förhandlingen avslutades den 26 oktober.

Alla SKB:s presentationer under förhandlingen finns att laddas ner här.

Vecka 5, Stockholm

Torsdagen 26 oktober

Sista förhandlingsdagen inleddes med att SKB och SSM svarade på återstående frågor från rätten. Det handlade bland annat om PSAR (preliminär säkerhetsredovisning) och om vilka ökade kunskaper om berget SKB kommer att ha när den lämnas in. Därefter inleddes slutplädering, först ut var SKB som höll ett 20 minuter långt slutanförande, därefter motparterna.

Sammanfattningsvis kan sägas att Oskarshamns kommun, SSM och övriga myndigheter upprepar att de tillstyrker att tillåtlighet kan lämnas enligt miljöbalken. Östhammars kommun lämnar slutgiltigt besked efter folkomröstningen. Båda kommunerna framhåller att villkoren är av stor betydelse för dem redan nu eftersom de ska yttra sig i tillåtlighetsfrågan till regeringen.

Avslutande synpunkter på artskyddsmålet var sista punkten för dagen. Naturskyddsföreningen/MKG som är klagande i målet informerade att de står fast vid tidigare synpunkter. SKB:s avslutande synpunkter var att SKB har redovisat sin syn i sak och den har inte förändrats, det viss säga dispens i artskyddsmålet föreligger. Målets handläggning påkallar inte heller att artskyddsmålet avgörs innan regeringen tagit ställning i tillåtlighetsfrågan. Länsstyrelsen i Uppsala har inga ytterligare synpunkter utan hänvisar till tidigare synpunkt, att dispens behövs och kan ges under förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

Domstolen avslutade den fem veckor långa förhandlingen med att informera om att deras yttrande till regeringen kommer att lämnas den 20 december 2017 men att de kan komma att senarelägga beskedet om domstolen behöver mer tid. När regeringen fattat beslut om tillåtlighet går ärendet tillbaka till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Onsdagen 25 oktober

Förhandlingsfri dag.

Tisdag 24 oktober

Efter att SKB svarat på ett antal frågor från motparter som ställdes på måndagens presentationer, var det Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) tur att svara på de frågor som domstolen ställt under tidigare förhandlingsveckor. SSM gjorde grundliga och tydliga presentationer som tog hela förmiddagen i anspråk.

Efter lunch redovisade SKB uppdaterade förslag till skyddsåtgärder, villkor, bemyndiganden och åtaganden som vid det här laget blivit en omfattande katalog. Den presentation som SKB:s ombud redovisade uppgick till hela 98 sidor. SKB:s ombud poängterade att det inte är villkor för tillåtligheten, det är villkor för tillstånd.

SKB redovisade sedan den samlade bedömningen rörande påverkan på skyddade arter och Natura 2000-områden samt behov av dispens. SKB:s slutsats är att den sökta verksamheten inte bedöms kunna påverka miljön i något Natura 2000-område på något betydande sätt. SKB anser att riksintresset för naturvård och riksintresset för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall kan samexistera och att den sökta verksamheten inte kommer att ge upphov till påtaglig skada på naturvärden. SKB:s bedömning är också att den sökta verksamheten inte kommer att negativt påverka bevarandestatusen för någon art som omfattas av artskyddsförordningen, därför föreligger det skäl för dispens.

Motparter fick möjlighet att replikera på SKB:s uppdaterade förslag till villkor. Både Östhammars och Oskarshamns kommun, SSM, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar, Milkas, Naturskyddsföreningen/MKG lämnade repliker.

Måndag 23 oktober

Under förhandlingens tidigare veckor har domstolen ställt ett antal frågor till SKB, SSM och övriga parter. Måndagen ägnades framför allt åt svar på dessa frågor samt repliker från övriga parter på svaren.

SKB inledde  med att svara på allt från processtekniska frågor som hur SKB ser på de parallella prövningarna enligt Miljöbalken (MB) och Kärntekniklagen (KTL) till tekniska installationer för grundvattenbortledning, postglaciala deformationszoner, kopparkorrosion, bufferten, långsiktig säkerhet i relation till riksintresset naturvård, Natura 2000-områden och artskydd.

Resten av dagen ägnades åt motparternas repliker på SKB:s presentationer och avslutades med att domstolen gick igenom skriftliga yttranden från parter som inte haft möjlighet att vara på plats.

Vecka 4, Östhammar/Gimo

Fredag 13 oktober

Det har regnat i Forsmark hela veckan så torsdagens syn blev en ganska blöt tillställning. En dubbeldäckare avgick från Gimo klockan ett med de drygt 60 anmälda deltagarna: rätten, motparter och medier. Efter en tur ner till Forsmarks hamn och Söderviken bussades sällskapet ut till göl 16 och 17c där SKB kort beskrev de naturvårdande åtgärder som vi har gjort i området.

Fredagen var reservdag men eftersom förhandlingarna låg efter i schemat utnyttjades tiden fram till 15.30.

Dagen handlade framför allt om villkors- och åtagandediskussioner. SKB presenterade en delvis uppdaterad katalog med villkor och åtaganden och meddelade att man tagit beslutet att ansöka om Natura 2000-tillstånd. Det är något som flera motparter krävt men också sagt att det finns förutsättningar för att få.

Därefter följde ett pass där SKB svarade på frågor från dagen innan, bland annat om vattenavsänkning, injektering, buller i Natura 2000-områden, och skyddade arter. Det blev också diskussioner om hur artskyddsdispensen ska handläggas. Flera av motparterna hävdar att den ska avgöras av regeringen. SKB:s jurister bad rätten om ett processtekniskt förtydligande vad gäller den prövningen.

Efter lunch följde ytterligare repliker och motrepliker. Motparterna redogjorde för sina synpunkter på de villkor och åtaganden som SKB presenterat.

Domaren avslutade med att gå igenom förhandlingsordningen för vecka 5 i Nacka, som inleds 23 oktober.

Torsdag 12 oktober

SKB inledde torsdagen med svar på frågor som motparterna ställt på SKB:s presentationer under onsdagen, punkt 78, påverkan på naturvärden, och punkt 82, påverkan på vattenmiljöer. Motparterna redovisade sina synpunkter på samma punkter.

Under Punkt 84 fick motparter som endast deltar den här veckan möjlighet att lämna synpunkter på hela ansökan. Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen i Uppsala framförde då sina synpunkter.

Eftermiddagen ägnades åt syn då hela sällskapet bland annat besökte Forsmarks hamn, området där Kärnbränsleförvaret kommer att byggas samt både naturliga och anlagda gölar där SKB berättade om gölgrodan och andra naturvårdsåtgärder.

UNT, SVT Uppsala, Ekot, P4 Uppland och Ny Teknik var några av de redaktioner som deltog i synen.

Onsdag 11 oktober

Onsdagens förhandlingar började med att SKB svarade på frågor och gav förtydliganden, bland annat om kvalitetsklassning och kontroller. Efter ett kort pass där några av motparterna redovisade sina synpunkter på gårdagens presentationer, tog SKB vid och redogjorde för vilka konsekvenser som vi bedömer att verksamheten kommer att ha för Forsmarks land- och våtmarksmiljöer.

Efter lunch redogjorde SKB:s jurister för de rättsliga bedömningarna av påverkan på riksintressen och skyddade arter. Naturskyddsföreningens och MKG:s jurist meddelade att föreningarna motsätter sig de skäl som länsstyrelsen har angivit för dispensen.

Nästa presentation redogjorde för vilka åtgärder som SKB planerar för att minska utsläppen av kväve i havet, bland annat rening av utsläppsvatten och goda sprängrutiner. Vi har även utrett olika kompensationsåtgärder.

Det blev många frågor på SKB:s presentationer. SKB antecknade dessa och förberedde under kvällen repliker som presenteras på torsdag morgon.

Rätten avslutade dagen med att konstatera att det är förseningar i tidsschemat och sköt därför på punkterna 82 och 83 i förhandlingsordningen. Motparterna kommer att få redovisa sina synpunkter under torsdag förmiddag.

Tisdag 10 oktober

Tisdagen var SKB:s dag med flera tunga presentationer. Första punkt var att SKB svarade på frågor från måndagens förhandling. Bland annat gavs förtydliganden om hur SKB kommit fram till sin modell av vattenföringen i Forsmark.

Därefter presenterades Kärnbränsleförvarets utformning och den planerade verksamheten. SKB gick igenom hur anläggningen är tänkt att se ut och fungera både över och under mark och de olika arbetsmomenten under uppförande- och driftskedet.

Nästa SKB-presentation handlade om miljöpåverkande verksamheter – bland annat hur bergmassorna är tänkta att hanteras och om planerade åtgärder för att rena länshållningsvattnet från anläggningen. Därefter beskrevs anläggningen utifrån ett strålsäkerhetsperspektiv.

Efter lunchpausen följde ett långt pass där SKB redogjorde för vad som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen och vilka skyddsåtgärder som har vidtagits. Dagen avslutades med att de utredningar om transport- och anläggningsbuller som SKB har gjort presenterades.

Måndag 9 oktober

Den här veckan har förhandlingarna flyttat till Östhammars kommun där slutförvaret för använt kärnbränsle är tänkt att byggas. Förhandlingarna sker i Gimo, som är en av kommunens fem centralorter.

Måndagens förhandling började med att domaren gick igenom vad som kommer att hända under veckan och berättade hur torsdagens syn kommer att gå till då domstolen besöker Forsmark och platsen för det planerade slutförvaret. Därefter gick SKB:s juridiska ombud igenom SKB:s yrkanden med särskilt fokus på de som handlar om Kärnbränsleförvaret och Forsmark.

SKB berättade sedan om kommunen Östhammar, om dess historia, karaktär, näringsliv, infrastruktur och naturmiljö. Som en inledning till kommande presentationer berördes också kortfattat de omfattande platsundersökningar som SKB gjort i Forsmark sedan 2002 och framåt.

Efter att motparterna fått ställa förtydligande frågor besvarade SKB en tidigare fråga från domstolen om fördjupning av de geohydrologiska förhållandena i Forsmark och om de undersökningar som SKB genomfört för att få kunskap om grundvattenströmningarna på platsen.

Vecka 3, Oskarshamn

Torsdag 5 oktober

Torsdagen inleddes med syn på Kapsellaboratoriet där SKB hade förberett fyra stationer för att informera om tillverkning av kapslar, svetsmetoden (friktionsomrörningssvetsning) samt förstörande och oförstörande provning. Därefter fortsatte förhandlingen med en sammanfattning av samtliga syner. SKB redovisade svar på frågor som ställdes under synerna, detta på begäran av domstolen eftersom det är viktigt att frågor med bäring på prövningen ställs så att samtliga syndeltagare kan höra frågan och ta del av svaret.

Det blev kort replik på villkorsfrågorna, dessa återkommer vi till under slutveckan i Stockholm. Domstolen avslutade med planering av de sista två veckorna och påminde om att man måste föranmäla sig om man vill ha talartid samt att det kan bli långa förhandlingsdagar i Östhammar.

Förhandlingen avslutades redan vid lunch vilket innebär att fredagen, som var uppsatt som reservdag, inte behöver tas i anspråk.

Onsdag 4 oktober

På onsdagsmorgonen var det syn av Clab. Bussar tog deltagarna från förhandlingslokalen i Oskarshamn till mellanlagret. På Clab fick de se hur vi tar in transportbehållare i anläggningen, kyler dem och lastar om till förvaringskassetter som sedan hissas ner till förvaringsbassängerna. Därefter gick vi ett varv på utsidan av anläggningen för att visa var inkapslingsanläggningen kommer att byggas. Förmiddagsbesöket avslutades vid Herrgloet där SKB berättade om hur vi planerar dagvattenhanteringen för Clink.

Efter lunch var det dags för besök i Äspölaboratoriet. Här berättade vi bland annat om berget som barriär och Äspöberget i förhållande till Forsmarksberget. Deponeringsmaskinen och deponeringshål visades och vi stannade också vid ett antal experiment. Dagen avslutades med ett besök i Bentonitlaboratoriet.

Eftersom vi var så pass många delades besöket upp i två grupper.

På torsdagen fortsätter synen med besök på Kapsellaboratoriet.

Tisdag 3 oktober

SKB redogjorde för den sökta verksamheten för mellanlagret Clab och den framtida inkapslingsanläggningen, Clink, samt för miljökonsekvensbeskrivningen av desamma. SKB redogjorde också för villkorsförslag och åtaganden hänförliga till verksamheten vid Clab och Clink. Motparterna redovisade sina synpunkter på SKB:s redogörelser och villkorsförslag.

Måndag 2 oktober

I dag inleddes tredje veckan av huvudförhandlingen i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet. Under dagen beskrev SKB bland annat sitt uppdrag, syftet med den sökta verksamheten samt ansökans omfattning och avgränsningar. Program och praktikaliteter för syn vid Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet, som ska ske på onsdag samt torsdag förmiddag, gicks igenom.

Vecka 2, Stockholm

Torsdag 14 september

Eftermiddagen ägnades åt slutkommentarer kring kopparkorrosion. SKB inledde med att beskriva hur vi har tagit oss an frågan om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten och varför SKB kan hävda att kopparkorrosion i syrgasfritt vatten inte påverkar den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret. SKB betonar i sin slutreplik SKB:s ansvar, uppdrag och arbetssätt. SKB är en del av forskningsvärlden och är inte utanför eller emot. SKB välkomnar kritiska synpunkter, vi beaktar dessa samt eventuellt ny kunskap, vi måste dock säkerställa en vetenskaplig kvalité och en systematisk analys krävs för att belägga det. SKB ska göra och gör välunderbyggda avvägningar i vår säkerhetsanalys och det gör vi på vetenskaplig grund.

De två inledande förhandlingsveckorna är nu över. Förhandlingen fortsätter den 2 oktober i Oskarshamn.

Onsdag 13 september

Dagen inleddes med planering av och justeringar i förhandlingsordningen. Eftersom tiden inte räckte till i måndags, då SKB gav replik på frågor om kopparkorrosion, valde domstolen att förlägga en punkt för fortsatta repliker och motrepliker torsdag 14/9, kl 13.00. SKB fortsatte även under onsdagen att replikera på frågor som kommit upp tidigare under förhandlingen. SKB redogjorde också för genomförda samråd och MKB-processen i stora drag. Detaljerade beskrivningar av miljökonsekvenser kommer att presenteras i Oskarshamn och Östhammar under den fortsatta förhandlingen, på respektive plats. Mark- och miljödomstolen redogjorde för synpunkter som lämnats genom Esbo-samråd.

Dagen avslutades med planering av de kommande förhandlingsveckorna i Oskarshamn och Östhammar samt syn i Oskarshamn.

Tisdag den 12 september
På tisdagen fortsatte SKB att ge replik på motparternas synpunkter. Det har skett en viss förskjutning i förhandlingsordningen, vilket innebär att SKB:s redogörelse för MKB-processen flyttas till onsdagen. Förhandlingarna fortsätter även på torsdag, som tidigare var uppsatt som reservdag.

Måndag den 11 september

Vid förhandlingens femte dag, måndagen den 11 september, fortsatte motparterna att redovisa sina synpunkter kring metodval, platsval och säkerhet efter förslutning. Även strålnings- och dosfrågor togs upp. Eftermiddagen ägnades åt repliker från SKB och Strålsäkerhetmyndigheten. Uppsala universitet fanns också på plats och presenterade universitetets studie av korrosion av koppar i syrgasfritt vatten.

Vecka 1, Stockholm

Torsdag den 7 september

I dag, dag tre i huvudförhandlingen, framförde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och ett antal motparter sina synpunkter och yrkanden. SSM inledde dagen med en grundlig  redogörelse av deras granskning av metodval, platsval och säkerhet efter förslutning, samt principerna för hur de kommit fram till bedömningen att SKB har förutsättningar att bygga ett säkert slutförvarssystem. Därefter höll Östhammars kommun ett kortare framförande om sin roll i prövningen. Senare fanns utrymme för ett antal övriga motparter att framföra sina synpunkter på SKB:s metodval, platsval och säkerhetsanalys, se närmare beskrivning i förhandlingsordningen.

Onsdag den 6 september
Under dag två i huvudförhandlingen inledde SKB med att redogöra för KBS 3-metoden och andra studerade metoder. Därefter presenterades lokaliseringsprocessen och kunskapen om platserna, valet av Forsmark för Kärnbränsleförvaret och Oskarshamn för inkapslingen. Dagen avslutades med att SKB redogjorde för säkerhet efter förslutning och säkerhetsanalysen.

Tisdag den 5 september
Den 5 september inleddes huvudförhandlingen i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet. Under den första dagen beskrev SKB bland annat sitt uppdrag, syftet med den sökta verksamheten och en beskrivning av ansökans omfattning och avgränsningar.

Senast granskad: 7 september 2017