Kort från miljöprövningen

Här hittar du mer information om det som sker i och kring huvudförhandlingen.

Huvudförhandlingen, som inleds den 23 september och pågår till den 3 oktober, hålls i Mark- och miljödomstolens lokaler i Stockholm (Nacka). Måndagen den 30 september blir det syn på plats i Forsmark.

SKB:s presentationer under förhandlingen finns att ladda ner här.

Vecka 2

Onsdag 2 oktober

Sista förhandlingsdagen inleddes med att SKB svarade på frågor om bland annat om injektering av bergrummen i befintligt SFR.

Därefter framförde SKB sin syn på Länsstyrelsen i Uppsala läns förslag på villkor för tillåtligheten.

SKB gick sedan igenom villkorsförslag för den sökta verksamheten. Dessa ska ses som förslag inför villkorsförhandlingen som sker efter regeringens tillåtlighetsbeslut. Villkoren innefattar bland annat åtgärder som avser hanteringen av buller, transporter och utsläpp av vatten och till vattenmiljön.

Därefter lämnade Östhammars kommun sin syn på SKB:s förslag av villkor. Även länsstyrelsen återkopplade på SKB:s villkorsförslag och därefter gav Milkas, Sero, Strålsäkerhetsmyndigheten och en närboende sin syn på villkorsförslagen.

Efter lunch inleddes den avslutande rundan med parternas slutanföranden. SKB anförde att man under huvudförhandlingen har visat att det utbyggda SFR kommer att vara en strålsäker anläggning på såväl kort som lång sikt och sammanfattningsvis att den sökta verksamheten vid SFR uppfyller miljöbalkens tillåtlighetsregler.

Övriga parter lämnade sedan sina respektive slutanföranden.

Domstolen avslutade sedan förhandlingen och meddelande att domstolens yttranden till regeringen kommer den 13 november klockan 13.00.

Tisdag 1 oktober

På tisdagen fortsatte förhandlingen i Nacka tingsrätt och inleddes med att Länsstyrelsen i Uppsala län redovisade sin inställning i sak.

Därefter fick SKB bemöta de frågor och synpunkter som motparter ställt under förhandlingens föregående dagar. De flesta av SKB:s presentatörer var på plats för att ge svar ämnesvis, totalt gavs svar inom 16 olika områden.

Efter lunch fortsatte SKB sina bemötanden avseende buller, bergmassor, vattenmiljö och Natura 2000. SKB fortsatte att svara på framförda frågor och synpunkter som rör jordskalv, platsen och säkerhet efter förslutning.

SKB:s Patrik Vidstrand presenterade bland annat SKB:s syn på jordströmmar och vad de kan ha för korrosionseffekter. SKB kan konstatera att det framför allt är mätutrustning i våra borrhål som behöver bytas ut oftare på grund av korrosion, men att korrosionen inte har någon betydelse för säkerhet efter förslutning.

Domstolen var tydlig med att klargörande korta frågor fick ställas till SKB, synpunkter på SKB:s bemötanden ska framföras i motparternas slutanföranden under morgondagens förhandling.

Karl-Inge Åhäll från MKG gav sin syn på SKB:s ansökan.

Domstolen tog upp SGU:s yttrande, som inte har något att erinra mot SKB:s ansökan. Därefter avslutades dagen.

Måndag 30 september

Vecka två inleddes med att Mark- och miljödomstolen höll syn vid den plats i Forsmark som kommer att beröras av utbyggnaden av det nuvarande SFR. Under syn besökte domstolen och övriga deltagare också den nuvarande SFR-anläggningen.

Dagen inleddes vid Forsmarks bruk där deltagarna delades in i två grupper innan alla transporterades till SFR och till Forsmarkshalvön. Den ena gruppen besökte den kontrollerade delen av anläggningen under jord, medan den andra tittade närmare på platsen för den tänkta ovanjordsanläggningen. SKB presenterade närmare hur anläggningen kommer att se ut och vilken utbredning den kommer att ha i området. Vidare beskrevs naturvärden i de intilliggande vikarna, vid hamnen och på området stora Asphällan. Grupperna byttes av efter lunch.

Under jord fick domstolen se hur det låg- och medelaktiva avfallet slutförvaras i dag. De besökte även ett av de borrhål som gett dataunderlag till den planerade utbyggnaden. Dessutom stannade grupperna vid den övre dränagebassängen i anläggningen eftersom det under förhandlingen hade ställts en del frågor om länshållningsvattnet i anläggningen.

Eftermiddagen avslutades med en gemensam frågestund, där alla fick möjlighet att ställa frågor till SKB. I morgon tisdag fortsätter förhandlingen i Nacka tingsrätt.

Vecka 1

Torsdag 26 september

Fjärde förhandlingsdagen inleddes med att SKB:s Mikael Gontier presenterade miljökonsekvensbeskrivningen och det arbete som har gjort på området samt beskrev de samråd som har genomförts. Domstolen redogjorde för genomfört ESBO-samråd med grannländer.

Därefter redovisade SKB mer detaljerade bedömningar av verksamhetens påverkan relaterat till bergarbeten och transporter, påverkan på områdets naturvärden på land och påverkan på vattenmiljöer. Berguttaget är en central fråga då den medför buller vid platsen, transport av bergmassor och leder till utsläpp av kväve till havet som en följd av bergsprängningarna.

I presentationerna redovisade SKB också för vilka skydds- och kompensationsåtgärder som SKB tänker sig att genomföra för att begränsa konsekvenserna. SKB:s slutsats är att den sökta verksamhetens miljökonsekvenser bli begränsade och hanterbara med de föreslagna åtgärderna.

Motparter fick möjlighet att ställa frågor, som SKB ska besvara nästa vecka.  Förhandlingen avslutades för veckan, nästa vecka inleds på måndag den 30 september, då med syn i Forsmark.

Onsdag 25 september

Onsdagen inleddes med att SKB besvarade några av de frågor som ställts tidigare under förhandlingen, bland annat om geologin i området och teknikutveckling. Förmiddagen ägnades sedan åt SKB:s presentationer om strålning, avfallet i SFR och strålsäkerhetsfrågor under drift. SKB svarade också på uppföljande frågor kopplade till detta.

Efter lunch framförde SKB en presentation om säkerhet efter förslutning för utbyggt SFR, med en beskrivning av resultatet från SKB:s säkerhetsanalys. Presentationen gav också en övergripande bild av hur man genomför en säkerhetsanalys, det vill säga hur SKB systematiskt går igenom och vetenskapligt analyserar tänkbara scenarier för slutförvaret, samt beskriver hur de tekniska barriärerna ska fungera. Säkerhetsanalysens slutsats är att SFR är långsiktigt säkert både för människan och miljön. SKB redogjorde också för hur strålsäkerhet efter förslutning bör tolkas utifrån ett miljöbalksperspektiv.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gav en presentation av hur deras granskning av SKB:s ansökan har genomförts. SSM redovisade att de har granskat strålsäkerhet under uppförande, drift och säkerhet efter förslutning enligt kärntekniklagen samt enligt miljöbalkens krav, optimering och bästa möjliga teknik. SSM, som remissinstans till Mark- och miljödomstolen, bedömer att SKB för plats, metod och strålsäkerheten har iakttagit de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken och därmed uppfyller kraven enligt miljöbalken.

Därefter framförde motparter sin syn på säkerhet efter förslutning. Det framfördes frågor om bland annat återtag, jordströmmar och tidigt utsläpp. SKB kommer att bemöta frågorna senare under förhandlingen.

Tisdag 24 september

I dag presenterade SKB den sökta verksamheten och tillhörande anläggningar, förutsättningar för en utbyggnad samt följdverksamheter såsom transporter och hamnverksamhet.

SKB beskrev bland annat de olika planerade bergssalarna och verksamhetens utbredning ovan jord men också den teknikutveckling som skett, bland annat inom området för betonggjutning.

Efter varje presentation finns det utrymme för domstol och motparter att ställa frågor. Några av de frågor som SKB har fått under förhandlingen så här långt rör till exempel bergupplaget och lakvattenuppsamling, bergets egenskaper, betongtillverkning och verksamhetsområdets utsträckning. SKB återkom omgående med svar på ett flertal av dessa frågor medan andra, som kopplar till senare presentationer i förhandlingen, kommer att besvaras vid dessa tillfällen.

Under eftermiddagen redovisade motparterna sin syn i sak på dagens presentationer.

Östhammars kommun framhöll att de är värdkommun och att kommunens fokus är de lokala miljöfrågorna samt frågor gällande säkerhet efter förslutningen. Kommunen framhöll vikten av att transporter av bergmassor sker sjövägen med fartyg.

Länsstyrelsen redovisade sin syn på SKB:s ansökan. De tog bland annat upp betydelsen av kontroll av övergödande ämnen, naturvårdsfrågor och klimatpåverkan från verksamheten. Länsstyrelsen tillstyrker ansökan om deras synpunkter och villkorsförslag beaktas.

Havs- och vattenmyndigheten klargjorde att de tillstyrker tillåtligheten, de belyste kvävefrågan samt att de ser fiskevårdsåtgärder som viktiga.

Även organisationerna Milkas och Sero lämnade sin syn i sak.

Måndag 23 september

Huvudförhandlingen avseende utbyggnaden av SFR inleddes i Mark- och miljödomstolen i Nacka. Dagen startade med att domstolen redogjorde för ärendet. Förhandlingarna leds av domare Magnus Hjort och vid sin sida har han det tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson och de särskilt utsedda ledamöterna Agneta Melin och Roland Bergman. Domaren inledde med att klargöra att inga hinder föreligger för att genomföra huvudförhandling.

När förhandlingen började hade ett 60-tal personer kommit till förhandlingssalen i Nacka tingsrätt. Det var representanter från SKB, Östhammars kommun, myndigheter, miljöorganisationer samt några privatpersoner som var på plats.

Samtliga motparter fick redogöra för hur de ställer sig till ansökan, det vill säga, om de yrkar tillstyrkan eller avslag. Myndigheterna – Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Länsstyrelsen i Uppsala län och Havs- och vattenmyndigheten – tillstyrkte SKB:s ansökan, medan organisationerna Miljöorganisationen för Kärnavfallsgranskning (MKG), Naturskyddsföreningen, Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas), Opinionsgruppen för säkert slutförvar i Östhammar (OSS) och Sveriges Energiföreningars riksorganisation (Sero) yrkade avslag. Östhammars kommun yrkade varken på tillstyrkan eller på avslag utan hänvisade till kommande beslut i kommunfullmäktige.

SKB:s vd Eva Halldén presenterade övergripande SKB:s uppdrag och verksamhet, och Peter Larsson, projektledare för tillståndsprövningen, förklarade syftet med utbyggnaden samt övergripande om befintlig och utbyggd anläggning. Befintligt SFR behöver byggas ut för att också slutförvara rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

SSM redogjorde för hur de har bedömt SKB:s ansökan enligt miljöbalken och hur den parallella prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen har hanterats av myndigheten. Enligt miljöbalken är SSM remissinstans och enligt kärntekniklagen är SSM en beredande myndighet inför regeringens beslut.

SKB avslutade första förhandlingsdagen med att SKB:s Magnus Odén presenterade plats- och omgivningsförhållanden i Forsmark.

Senast granskad: 2 september 2019