Strålsäkerhetsmyndigheten – från ansökan till tillstånd

En ny kärnteknisk anläggning, eller en förändring av en befintlig kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Ansi Gerhardsson som är enhetschef på SSM och ansvarig för SKB:s ansökningar berättade om myndighetens olika roller under en sådan tillståndsprocess.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar just nu intensivt med granskningen av SKB:s ansökningar för att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Men redan innan en ansökan lämnas in har myndigheten en viktig roll att spela. Det är myndigheten som utformar lagar och förordningar som SKB och andra företag som bedriver kärnteknisk verksamhet har att förhålla sig till. SSM formulerar även krav i sina föreskrifter.

– På så sätt försöker vi driva utvecklingen så att all verksamhet ska bedrivas på ett strålsäkert sätt. Det gör vi även genom att vart tredje år granska SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration. Där har vi genom vårt utlåtande till regeringen möjlighet att påverka riktningen, förklarade Ansi Gerhardsson.

AnsiGerhardssonSSM-300x300

En hel del ser bra ut, men ännu återstår att göra vår sammanvägda bedömning, kommenterade Ansi Gerhardsson, SSM, SKB:s tillståndsansökningar. Foto: Lasse Modin.

Begär kompletteringar

När så en ansökan kommit in till SSM ska den granskas. Men SSM har även ansvar att se till att en ansökan blir granskningsbar. Av den anledningen begär myndigheten in kompletteringar i de fall då mer underlag behövs för att kunna ta ställning.

Vid flera tillfällen under konferensdagen togs ämnet kompetens upp. Från publikens håll framkom oro om att myndigheten saknar kompetens att granska SKB:s ansökningar, något som Ansi Gerhardsson avfärdade.

– Vi på SSM har tillgång till de absolut främsta experterna inom en rad områden, vi har inte all kompetens i huset, utan anlitar konsulter och experter i Sverige och i andra länder. Dessutom ingår det i vår granskning att titta på om SKB har kompetens och organisation för att klara att driva den verksamhet de ansöker om.

Hittills i tillståndsprocessen har SSM lämnat ett antal preliminära resultat om platsvalet, om uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret och inkapslingsdelen samt vissa frågor om den långsiktiga säkerheten.

– En hel del ser bra ut men en hel del återstår. Det vi tittar extra noga på är den delen som handlar om kapseln som ska innesluta det använda kärnbränslet. Vi tittar på konstruktionen och om vi kan förvänta oss att den håller under långa tider, förklarade Ansi Gerhardsson.

Myndigheten granskar hela vägen

SSM har också en roll som remissinstans till Mark- och miljödomstolen. Nästa steg i processen blir därmed det yttrande som SSM förväntas lämna till domstolen i sommar. Där ska myndigheten för första gången formulera en helhetsbedömning av SKB:s ansökningar. Efter att huvudförhandlingar sedan hållits i domstolen kommer SSM att lämna ett yttrande till regeringen, vilket kan bli våren 2017.

– Vi gör inga politiska överväganden, så frågan om verksamheten ska få tillåtlighet ska regeringen ta ställning till.

Ansi Gerhardsson var också noga med att påpeka att SSM har en fortsatt viktig roll i processen om SKB får tillstånd att bygga och driva de nya anläggningarna. Det är nämligen myndigheten som ställer krav och formulerar villkor för verksamheten. Dessutom kommer SSM att vara involverade i den fortsatta processen.

– Om byggnationen kommer till stånd kommer vi – från det att spaden sätts i jorden fram till drift – att vara med för att se att allt sker på ett bra och säkert sätt, sa Ansi Gerhardsson avslutningsvis.

Senast granskad: 18 april 2016