SKB:s samhällsforskning

SKB:s samhällsforskning

Att skapa ett slutförvar för använt kärnbränsle handlar inte bara om hårda naturvetenskapliga fakta. Ett så omfattande projekt berör också samhället i stort. För att bredda perspektivet på Kärnbränsleförvarets samhällsaspekter genomförde SKB ett program för samhällsforskning under åren 2004–2011.

SKB bjöd in forskare inom samhälls- och beteendevetenskaper, juridik och humaniora att söka finansiering för egna projekt. Det handlade om fyra olika forskningsområden: socioekonomisk påverkan (samhällsekonomiska effekter), beslutsprocesser (governance, opinion och attityder) psykosociala effekter och omvärldsförändringar.

Programmet syftade till att undersöka slutförvarsprojektets påverkan på det omgivande samhället och ta reda på hur beslutsprocesserna i en så viktig fråga kan se ut. SKB ville också få mer kunskap och underlag för utredningar och analyser med anknytning till slutförvarsprojektet för att höja kvaliteten på olika beslutsunderlag.

Forskningsprogrammet resulterade i 18 forskningsprojekt och gav en djupare förståelse av historiska, ekonomiska och opinionsmässiga aspekter på frågor kring slutförvaring av kärnavfall. Du hittar dem nedan.

Dokumentation

Samhällsforskningsprogrammet

SKB:s program för samhällsforskning 2004–2011 – En utvärdering (pdf, 0,8 MB). På uppdrag av SKB gjorde Olof Söderberg 2012 en utvärdering av SKB:s samhällsforskningsprogram

Samhällsforskningen 2004-2010 – Teman, resultat och reflektioner (pdf, 2,2 MB). Sammanfattande rapport om samhällsforskningsprogrammet 2004-2010

Social Science Research 2004-2010 – Themes results and reflections (pdf, 2,1 MB). Sammanfattande rapport om samhällsforskningsprogrammet 2004-2010 på engelska

Slutrapporter

Allmänhet, expertis och deliberation – Samråd om slutförvar av kärnavfall, R-06-118 (pdf 427 kB). Linda Soneryd, Score, Rolf Lidskog, Örebro universitet

Identitet och trygghet i tid och rum – kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existensiella dimensioner, R-06-119 (pdf 550 kB). Per Johansson, Ebba Lisberg Jensen, Lunds universitet

Från energiresurs till kvittblivningsproblem – Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige, 1950-2002, R-06-113 (pdf 870 kb). Jonas Anshelm, Linköpings universitet

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle, R-06-97 (pdf 1,3 MB). Lennart Sjöberg, Handelshögskolan

Växtkraft av kärnkraft? – Kärnkraftetableringens socio-ekonomiska effekter i Oskarshamn och Östhammar 1960-2000, R-07-02 (pdf 1 MB).
Lena Andersson-Skog, Umeå universitet

Slutförvarets lokala effekter på befolkning och sysselsättning i Östhammar och Oskarshamn, R-07-04 (pdf 1,3 MB). Urban Lindgren, Magnus Strömgren, Umeå universitet

Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union?, R-07-11 (pdf 863 kB). Per Cramér, Sara Stendahl, Thomas Erhag, Göteborgs universitet

Som natt och dag trots samma kärnas ursprung? Om (o)likheter och opinioner i nationella och lokala/regionala mediers hantering av kärnavfallsfrågan, R-07-12 (pdf 1156 kB). Annika Egan Sjölander, Umeå universitet

Resurs eller avfall? Politiken kring hanteringen av använt kärnbränsle i Finland, Tyskland, Ryssland och Japan, R-07-37 (pdf 819 kB). Arne Kaijser, Per Högselius, KTH

Etisk argumentation i slutförvarsfrågan – Etiska värderingskonflikter i diskussionen om det svenska kärnavfallet, R-08-51 (pdf 516 kb). Magnus Frostenson, Handelshögskolan

Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980-talet – Attitydepidemier, stigberoenden och teknisk-politisk kulturrevolution, R-08-52 (pdf 2,7 MB). Mikael Sandberg, Högskolan i Halmstad

Unga sjunga med de gamla! – En jämförande analys av grundläggande värderingar och uppfattningar om demokrati och politik bland blivande vuxna från 24 länder, R-08-53 (pdf 1,6 MB). Thorleif Pettersson, Uppsala universitet

Attityd till slutförvar av använt kärnbränsle – Struktur och orsaker, R-08-119 (pdf 3,1 MB). Lennart Sjöberg, Handelshögskolan

Grunden för beslut i kärnavfallsfrågan – Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process, R-09-11 (pdf 500 kB). Carina Keskitalo, Annika Nordlund, Urban Lindgren, Umeå universitet

Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan, Art161 (pdf 1564 kB). Sven Ove Hansson, KTH

Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg – ett rättsligt perspektiv, R-10-33 (pdf 729 kB). Per Cramér, Sara Stendahl, Thomas Erhag, Handelhögskolan vid Göteborgs universitet

Slutförvarets industriella organisering – Fallgrop eller följdriktighet?, R-10-55 (pdf 472 kB). Magnus Frostenson, Uppsala universitet

Från ödesfråga till övrig fråga – En studie av den politiska debatten om kärnavfallet i Sverige 1976-2009, R-10-56 (pdf 653 kB). Lars Nord, Elisabeth Stúr, Mittuniversitetet

Tidsperspektiven i svenska samhällsbeslut, R-12-06 (pdf 539 kB). Sven Ove Hansson, KTH

Årsrapporter

Samhällsforskningens årsbok 2010. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle (pdf 3,4 MB)

Samhällsforskningens årsbok 2009. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle
(pdf 3,3 MB)

Samhällsforskningens årsbok 2008. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle
(pdf 2,1 MB)

Samhällsforskningens årsbok 2007. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle
(pdf 6 MB)

Samhällsforskningens årsbok 2006. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle
(pdf 4 MB)

Samhällsforskningens årsbok 2005. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle
(pdf 2 MB)

Senast granskad: 4 maj 2023