Hem Forskning & Teknik Temasidor Samhällsforskning
Informationsbevarande är ett projekt som bedrivs inom ramen för SKB:s samhällsforskning i dag. Illustrationen av Stig Unge visar hur arkeologer i framtiden försöker tyda information om Kärnbränsleförvaret.

Samhällsforskning för framtiden

Att skapa ett slutförvar för använt kärnbränsle handlar inte bara om hårda naturvetenskapliga fakta. Ett så omfattande projekt berör också samhället i stort. Därför deltar SKB också i samarbeten och forskning med samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus.

Frågan om hur informationen om Kärnbränsleförvaret ska föras vidare till kommande generationer har kommit upp bland annat i de samråd som SKB haft om Kärnbränsleförvaret. Även Strålsäkerhetsmyndigheten och Östhammars kommun har framfört önskemål om att SKB presenterar en handlingsplan för informationsöverföringen.

De senaste åren har arbetet om informationsbevarande bedrivits inom ramen för två internationella projekt, men efter att tillståndsprövningen för Kärnbränsleförvaret har avslutats kommer SKB att se över möjligheterna till att återigen lägga ut forskningsuppdrag.

Tidigare gav SKB två forskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar i uppgift att forska i ämnet: ”Ett hundra tusen år bakåt och framåt i tiden – arkeologi möter kärnbränsleförvaring”. Uppdraget pågick i tre år och avslutades 2014.

SKB initierade också ett forskningsprojekt om informationsbevarande på Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Arbetet avslutades 2015 och resulterade i två artiklar kring frågeställningar om språk. Hur ska man tänka och arbeta för att underlätta för framtiden att förstå det språk vi använder för efterlämnad information? Vad behövs för att rekonstruera ett utdött språk, och hur beskriver man en teknik för att den ska förstås, även när den slutat användas och fallit i glömska?

Ett breddat perspektiv

För att bredda perspektivet på slutförvarsprojektets samhällsaspekter bjöd SKB forskare inom samhälls- och beteendevetenskaper, juridik och humaniora in att söka finansiering för egna projekt. Det handlade om fyra olika forskningsområden: socioekonomisk påverkan (samhällsekonomiska effekter), beslutsprocesser (governance, opinion och attityder) psykosociala effekter och omvärldsförändringar.

Programmet syftade till att undersöka slutförvarsprojektets påverkan på det omgivande samhället och ta reda på hur beslutsprocesserna i en så viktig fråga kan se ut. SKB ville också få mer kunskap och underlag för utredningar och analyser med anknytning till kärnbränsleprojektet för att höja kvaliteten på olika beslutsunderlag.

I dag är forskningsprogrammet, som resulterade i 18 forskningsprojekt, avslutat och utvärderat. Trots att forskningen bidragit till en djupare förståelse av historiska, ekonomiska och opinionsmässiga aspekter på frågor kring slutförvaring av kärnavfall, har SKB för närvarande inte för avsikt att finansiera nya liknande forskningsprogram.