Fördjupat underlag ska ge tydligare svar om kopparkapsel

Grönt ljus på nästan alla delar i ansökan, men Mark- och miljödomstolen vill ha mer underlag om kopparkapseln. Domstolen listar fem olika korrosionsfenomen som behöver belysas ytterligare.

– De här frågorna är inte nya och vi har jobbat med dem i flera år. För några av dem pågår ett fördjupat arbete inför den säkerhetsredovisning som ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten i nästa steg, säger Allan Hedin som är säkerhetsanalytiker på SKB och leder arbetet med att ta fram det kompletterande materialet.

Allan Hedin, säkerhets-analytiker på SKB. Foto: Gabriel Liljevall.

De fem frågorna som domstolen pekar ut handlar om gropkorrosion, spänningskorrosion och väteförsprödning och om strålningens inverkan på dessa fenomen, samt korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten.

– Det mesta av det som vi bedömer behövs för det domstolen efterlyser i yttrandet är klart eller finns i våra planer för 2018. Några mindre studier kan tillkomma. Det handlar om ytterligare labbstudier och beräkningsanalyser.

Stegvis prövning kontra här och nu

SKB:s ansökan om Kärnbränsleförvaret prövas enligt två olika lagstiftningar med olika prövningsförfarande. I miljöbalksprövningen måste domstolen säga ja eller nej utifrån det underlag som finns här och nu. Enligt kärntekniklagen sker en stegvis prövning, där SKB behöver ansöka om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att påbörja nya moment i förvarsprogrammet, till exempel byggandet av förvaret. Tillståndsprövningen baseras i varje steg på en uppdaterad säkerhetsanalys.

De frågor som domstolen efterlyser mer underlag om fanns med i materialet som presenterades under huvudförhandlingen hösten 2017 och SKB redovisade då sin syn på dessa frågor. SKB:s bedömning är att de olika korrosionsfenomenen inte kommer att leda till att kopparkapslarna skadas på ett sätt som kan påverka den långsiktiga säkerheten.

– Den bedömningen gjorde vi före huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen, och vi står fast vid den också i ljuset av det som några av motparterna sa vid förhandlingen.

Kompletteringsarbete

Arbetet pågår med siktet inställt på att det kompletterande materialet ska bli klart under 2018. Bland annat kommer ytterligare experiment att genomföras i sulfidlösning för att studera om och i så fall under vilka förhållanden spänningskorrosion kan uppstå. Såväl experimentella (elektrokemiska) försök som teoretiska (kvantmekaniska) analyser pågår om hur väte kan inlagras i koppar. Fördjupade analyser pågår också om hur strålning inverkar på kopparmaterialet i slutförvaret.

Domstolen har i och med yttrandet lämnat ifrån sig handläggningen av ärendet till regeringen, där det bereds vidare på Miljö- och energidepartementet.

Senast granskad: 17 maj 2018