Leran i Cabo de Gata

SKB vill veta mer om hur bentonitleran i slutförvaret kan påverkas av olika miljöfaktorer. Tillsammans med vår spanska systerorganisation Enresa har vi studerat analogier till bentonitlera i Cabo de Gata i sydöstra Spanien.

Salt och värme påverkar bentonitbufferten i ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det använda bränslet kommer att avge värme och grundvattnet på 500 meters djup har en salthalt på omkring 3,5 procent. Genom att studera vilka förändringar som varierande salthalt och temperatur ger upphov till i naturen kan vi bättre förutsäga hur bentoniten i förvaret kommer att fungera.

Vulkanisk berggrund

Cabo de Gata i Spanien inbjuder till intressanta studier av hur bentonitleran påverkas av hög värme och höga salthalter. Här finns lera som under årmiljoner utsatts för både höga salthalter och temperaturer. Berggrunden i Cabo de Gata är vulkanisk.

För 7,5-14 miljoner år sedan skedde en rad vulkanutbrott, varvid stora explosionskratrar bildades. På vissa ställen sprack berggrunden upp och varma lösningar cirkulerade i spricksystemen. Mineralen i de vulkaniska bergarterna reagerade med lösningarna och på flera ställen bildades så småningom bentonitlera genom vittring.

Hög salthalt

Förekomsterna av bentonit i Cabo de Gata skiljer sig från de flesta andra fyndigheter genom att vattnet i lerans porer är salt. Salthalten kan vara upp till fem gånger så hög som på andra ställen i världen. Den förhöjda salthalten beror på att havsvatten trängt in i leran efter det att den bildats.

Det finns också en plats där varm magma trängt upp från jordens innandöme och bildat en stor magmakammare ganska nära markytan. Värmen från magman har spridits till omgivningen, vilket har medfört att bentonitleran här bildades i temperaturintervallet 75–95 grader Celsius.

SKB har deltagit i ett internationellt projekt för att studera bentonitförekomster i sydöstra Spanien. I projektet har man bland annat studerat bentonit som utsatts för höga salthalter och temperaturer.

Senast granskad: 18 februari 2020