Ett varmare klimat kan förändra havsytans nivå i framtiden, något som måste tas med i beräkningarna av den långsiktiga säkerheten vid slutförvaring av radioaktivt avfall. Foto: Lasse Modin.

Slutförvaren ska klara klimatförändringar

Vad händer med ett slutförvar om klimatet bli varmare? Eller kallare? Det är frågor som SKB:s program för klimatforskning ger svar på.

Ett slutförvar måste klara myndigheternas säkerhetskrav även om de yttre omständigheterna förändras, till exempel vid framtida klimatförändringar. Kravet gäller oavsett vilket typ av radioaktivt avfall som förvaras i anläggningen, vilket innebär att både SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark) och det planerade Kärnbränsleförvaret omfattas av bestämmelserna. Detta innebär att vi måste kunna överblicka säkerheten under en period av 100 000 år och mer för de olika slutförvaren.

I likhet med mycket annan klimatforskning ligger en del av vår fokus på vad som händer vid olika grad av global uppvärmning, men även på vad som kan hända med klimatet på längre sikt när vi igen går mot kallare klimat och istider. Vi analyserar vilka olika tänkbara långsiktiga förändringar som skulle kunna ske och även vilka extremfall dessa kan leda till. Det kan till exempel handla om hur klimatet skulle kunna te sig under olika grader av global uppvärmning, inlandsisars maximala tjocklek, maximala frysdjup under perioder med permafrost (ständigt frusen mark), hur mycket bergytan kan komma att nötas ner av erosion och vittring i framtiden, eller hur havsytan kan komma att utvecklas på kort och lång sikt.

Underlag för säkerhetsanalyser och konstruktion

Den information som kommer fram i våra forskningsprojekt utgör underlag för de scenarier som analyseras i SKB:s säkerhetsanalyser. I säkerhetsanalyserna studerar vi vad de olika tänkbara framtida klimatutvecklingarna skulle betyda i detalj för förvarens långsiktiga säkerhet.

I SKB:s forskning är klimatforskningen en övergripande verksamhet. Den berör och påverkar alla andra ämnesområden inom SKB:s forskningsprogram. Klimatrelaterade processer, såsom tillväxt och tillbakadragande av inlandsisar och permafrost, och förändringar i havsytans nivå, påverkar till exempel grundvattenflöde, grundvattenkemi, spänningar i jordskorpan och inte minst livsbetingelserna vid markytan. Även funktionen hos de barriärer som ett förvar består av (lera, kopparkapslar, betong) skulle kunna påverkas av klimatrelaterade processer.

Resultaten från forskningen kring havsnivåer går också in i det program som hanterar hur platsen för kärnbränsleförvaret kommer att utformas för att stå emot tänkbara framtida havsytehöjningar.

Klimatrapporter

Fler rapporter finns listade under respektive ämnessida

Senast granskad: 27 mars 2023