Nya hem åt gölgrodor

En sällsynt liten groda har blivit något av en symbol för det naturvårdande arbetet i Forsmark. När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret, beslutade SKB att skapa nya hem åt de gölgrodor som lever här.

Lagstiftningen är sträng när det gäller våra fridlysta arter ute i naturen. De får inte dödas eller skadas. Vi måste också vara aktsamma med deras livsmiljöer. Det är anledningen till att SKB gjort stora ansträngningar för att hitta lösningar för gölgrodorna och de större vattensalamandrarna i Forsmark.

Gölarnas plats och utformning

Gölgroda vid göl i Forsmark. Foto: Klas Andersson.

Efter noggrann planering, för att bland annat hitta lämpliga platser, grävdes under februari 2012 fyra nya gölar på SKB:s fastighet Forsmark. För att gölgrodorna ska trivas krävs särskilda förutsättningar. De nya gölarna måste ligga soligt och vindskyddat, och helst inte för långt bort från andra gölar där gölgrodor och salamandrar trivs.

Hur själva gölen är utformad är också viktigt. Varje ny grodgöl har en yta på 200–400 kvadratmeter och ett djup på mellan några decimeter och en halv meter. Det ska också finnas någon djupare håla i gölarna.

Arbetet för att säkra beståndet av gölgrodor har fortgått på flera fronter under åren. Vintern 2014 anlades ytterligare två nya gölar åt groddjuren. Dessutom har man skapat ett så kallat grodhotell, en plats där grodorna kan övervintra, på platsen.

Redan första sommaren flyttade exemplar av både gölgrodor och större vattensalamander in självmant i några av de nya gölarna. Sommaren 2014 hittades även smågrodor som fötts i en av dessa gölar, vilket indikerar att det är en bra gölgrodelokal.

Följer utvecklingen

SKB följer noga samtliga gölars utveckling när det gäller vattenkvalitet, vegetation och förekomst av gölgroda och jämför med ett antal referensgölar i området. Allt för att kunna bedöma om åtgärderna varit lyckade. I dagsläget sker gölgrodereproduktion årligen i minst tre av de anlagda gölarna.

Sara Nordén, ekolog SKB. Foto: SKB

– Vid den senaste inventeringen, sommaren 2021, såg vi att gölgrodan har fördubblats i population sedan 2019. I 2021 års uppföljningsinventering av större vattensalamander inventerades 22 gölar inom Forsmarksområdet. Resultatet är något högre än 2020, säger ekolog Sara Nordén.

 Redan i juni 2013 beviljades SKB dispens från artskyddsförordningen för att flytta de grodor som dröjer sig kvar i de gamla gölarna. Men länsstyrelsens beslut överklagades av flera parter. SKB bestämde sig då för att låta dispensen vila till dess regeringen fattat beslut om tillåtlighet för Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

– Nu har Mark- och miljödomstolens deldom ang flytt av groddjur kommit, så nu under våren 2023 har arbetet med flytten startat, avslutar hon.

FAKTA

Kväkande läte

Gölgrodan är fem till tio centimeter lång, grön-brun till färgen och kännetecknas bland annat av ett kväkande läte. Gölgrodor finns i större delen av Europa men förekommer i Sverige endast vid norra Upplandskusten. Gölgrodan fridlystes 1985. I dag räknar man med att det finns 10 000 gölgrodor i Uppland. Den trivs bäst i grunda gölar som värms upp om våren.

Så här låter gölgroda

Senast granskad: 26 maj 2023