En stor del av SKB:s mark i Forsmarkstrakten består av skog. Foto: Lasse Modin

Natur värd att vårda

I Forsmark finns vacker och värdefull natur med en ovanlig vildmarkskaraktär. Det är en flack mosaik med skog och våtmark blandat. SKB:s bedömning är att det går att slå vakt om de höga naturvärdena och samtidigt bygga ett kärnbränsleförvar i Söderviken.

Forsmark är ett speciellt område i norra Uppland som präglats av ett antal faktorer. Det är ett landhöjningsområde med kalkhaltig morän där en stor del av marken var under vatten för bara 500–1 000 år sedan. Att det är så flackt har skapat ett speciellt mosaiklandskap med skog och våtmark blandat.

Bra levnadsmiljöer

Området är i stora stycken oexploaterat. Detta hänger paradoxalt nog ihop med etableringen av Forsmarks kärnkraftverk och att det under lång tid bara funnits en enda markägare. Sammantaget har alla dessa faktorer skapat bra levnadsmiljöer för djur och natur. Här finns ovanliga kräldjur, kärlväxter, mossor och svampar. Här återfinns hotade arter som till exempel den rödlistade gölgrodan och orkidén gulyxne och trakten kännetecknas dessutom av ett rikt fågelliv.

SKB anser att det finns goda förutsättningar för de höga naturvärdena att samexistera med ett kärnbränsleförvar i Söderviken. Den mark som tas i anspråk för själva ovanjordsanläggningen är begränsad och driftområdet kommer i huvudsak att uppföras på befintlig industrimark. Förvaret under jord är visserligen flera kvadratkilometer stort men den påverkan det kan ha handlar enbart om en eventuell grundvattensänkning som kan uppstå under byggnation och drift.

Motverka effekter

Eftersom området inhyser rödlistade arter har SKB behövt vidta kompensatoriska åtgärder. Grundtanken när det gäller miljön är att SKB proaktivt och i varje läge ska se till att minimera de negativa effekterna av etableringen genom åtgärder som gynnar områdets naturvärden.

Ett stort arbete har lagts ner på att skapa en bild av platsen Forsmark ur ett natur- och miljöperspektiv. Under platsundersökningen som pågick mellan 2002 och 2007 fanns ett övergripande syfte att förstå ekosystemet som helhet bättre. Därefter gjordes ett antal inventeringar som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i den ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret som lämnades in 2011. Då handlade det om mer riktade inventeringar när det gäller just hotade arter och känsliga miljöer. Kunskapen i dag är därmed mycket större än den var när platsundersökningen inleddes 2002.

Än i dag fortsätter inventeringarna av vilt, fågel och hotade arter. Allt för att ha ett jämförelsematerial när väl bygget startar. På den här temasidan kan du läsa lite om de naturvärden som finns i Forsmark och det arbete som SKB lägger ner på att skydda naturen – i dag och i framtiden

Senast granskad: 11 mars 2022