Hem Hallå där Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB!

Hallå där …

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Foto: SKB.

Kompletterande underlag till Miljödepartementet

SKB har lämnat in ytterligare handlingar till Miljödepartementet kring ansökan om slutförvarssystem. Kompletteringen omfattar svar på de frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen i januari 2018.

Kan du berätta vad kompletteringen handlar om?

SKB:s komplettering handlar delvis om beständigheten hos kopparkapseln som det använda kärnbränslet ska slutförvaras i. Men den omfattar även efterfrågat underlag som rör förslag till villkor för tillåtlighet enligt miljöbalken, tydligare beskrivning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, både ovan och under mark, samt bemötande av andra inkomna skrivelser.

Vad är slutsatserna i det nya underlaget?

Kompletteringen om kapseln bygger på resultat från en rad nya experiment, modellberäkningar och analyser samt tidigare tillgängligt material. Resultaten har sammanställts i ett 20-tal nya rapporter och vetenskapliga publikationer. I en sammanfattande teknisk rapport drar vi slutsatser kring specifika kapselfrågor och kring deras sammanvägda betydelse för slutförvarets säkerhet efter förslutning. Alla rapporter har genomgått extern expertgranskning enligt våra rutiner för att säkerställa den tekniska och vetenskapliga kvaliteten.

De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning.

Har ni hunnit arbeta fram allt detta på ett år?

Nej, det här är inga nya frågor utan sådant vi arbetat med under en längre tid. För flera av frågorna pågick studier inför den förnyade säkerhetsanalys vi planerar att lämna till SSM i ett kommande steg av tillståndsprövningen. Det vi gjort är att prioritera om och skynda på arbetet och rapporteringen. I och med domstolens yttrande, intensifierade vi våra insatser för att få tillräckligt mycket material klart för att svara på domstolens frågor och det har tagit drygt ett år.

Vad händer nu i tillståndsprövningen för Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen?

Nu kan Miljödepartementets beredning inför regeringsbeslut fortsätta och tillståndsprocessen för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle på så sätt gå vidare.

Fakta

Tillståndsprocessen

Det är regeringen som ska fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken. Innan dess ska också de två kommunerna Östhammar och Oskarshamn tillfrågas, eftersom de har vetorätt i frågan om Kärnbränsleförvaret respektive inkapslingsanläggningen. Oskarshamns kommun fattade under 2018 beslut i frågan och tillstyrkte inkapslingsanläggningen.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023