Hem USA vill ha svensk hjälp
Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, pratar på den internationella konferensen Stockholm Talks 2013. Foto: Lasse Modin.

USA vill ha svensk hjälp

I USA gör man nu ett försök till omstart i arbetet med att etablera ett slutförvar för högaktivt kärnavfall. En av två utländska experter som anlitats att hjälpa till är svenska Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

Det är ordföranden i den amerikanska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet och ett policyinstitut vid namn CISAC, för hantering av stora samhällsfrågor, som tagit initiativet. Målsättningen är att hitta en väg framåt i vad som bäst kan beskrivas som ett låst läge.

I USA finns sedan tidigare ett slutförvar för högaktivt avfall från militär verksamhet i New Mexico. Men en lösning för avfallet från landets många kärnkraftsreaktorer saknas. För några år sedan fanns långt gångna planer på att bygga ett slutförvar i Yucca Mountain. Men efter att den lokala förankringen misslyckats stoppades projektet. En så kallad ”Blue Ribbon Commission” fick då presidentens uppdrag att titta förutsättningslöst på frågan.

– Kommissionen var bland annat på besök i Sverige och lämnade sedan ett utlåtande med många förslag. Men det saknades detaljerade lösningar för hur arbetet skulle organiseras framöver, berättar Saida Laârouchi Engström.

Fyra olika mål

Återigen lades en död hand över frågan i USA. Men i och med det senaste initiativet finns det nu en möjlighet till nystart. En grupp av, företrädesvis inhemska professorer vid Stanford University, har bildats. De har även knutit till sig två utländska experter, Christophe Poinssot, från Frankrike och Saida Laârouchi Engström, från Sverige.

– Gruppen har egentligen fyra olika mål. Vi ska fundera över bildandet av en ny organisation liknande SKB i USA. Vi ska skapa och definiera en beslutsprocess för lokaliseringen av slutförvar för kärnavfall som bygger på säkerhet och frivillig medverkan från delstaterna. Vi ska göra en jämförelse av alternativa metoder och upprätta standard och regelverk för hur man ska hantera vetenskapen och den tekniska utvecklingen i förhållande till beslutsprocessen, berättar Saida.

Två års tid

Hon ser fram emot det nya uppdraget som kommer att vara i två års tid. Ett första möte hålls 2015 och slutresultatet är tänkt att bli en slags handbok för kongressen när den nya lagstiftningen ska ta form.

– Även för oss i Sverige är det viktigt att det stora landet i väster tar tag i den här frågan. Ju fler länder som löser slutförvaringen av kärnavfall, desto bättre. Om vi kan dela med oss av vår erfarenhet och exportera vår beslutsprocess som bygger på acceptans och frivillighet så gör vi gärna det. Dessutom får jag på det här sättet mycket kunskap som jag också kan ta med tillbaka till SKB i Sverige, säger Saida Laârouchi Engström.

Fotnot: Svenska Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle.

FAKTA

Flera uppdrag

Saida Laârouchi Engström är direktör för strategi och program på SKB och har de senaste åren huvudsakligen arbetat med tillståndsprövningen av ansökningarna om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, samt med projektet för utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Men hon har även flera internationella uppdrag. Förutom uppdraget i USA sitter hon med i en nytillsatt styrkommitté vid EU:s energidirektorat. Styrkommitten kommer bland annat att granska de rapporter som alla medlemsstater ska lämna till EU-kommissionen senast sommaren 2015. Där ska respektive land beskriva hur man tänker etablera slutförvar för högaktivt avfall och använt kärnbränsle i framtiden.

 

MER INFORMATION

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023