Hem Svenskt slutförvarskunnande hjälper Norge
Arbete i den nedlagda reaktorn i norska Halden. Foto: NND.

Svenskt slutförvarskunnande hjälper Norge

Sverige har kommit längre än merparten av världens länder när det gäller att hitta en plats där vi kan bygga ett kärnbränsleförvar. Berörda kommuner har sagt ja och frågan ligger hos regeringen för avgörande.

Norge har inga kärnkraftverk men behöver trots det bygga ett slutförvar och vill därför ta del av SKB:s kunskap och erfarenheter.

I Norge finns både hög- och lågaktivt avfall från bland annat sjukvård och forskning. De sista forskningsreaktorerna stängdes för ett par år sedan och därefter har förberedelserna för nedmontering och rivning av anläggningarna dragit i gång. Landet har betydligt mindre avfall än Sverige och deras plan är att bygga ett gemensamt slutförvar för allt sitt radioaktiva avfall.

SKB:s dotterbolag SKB International har kontrakterats att stötta Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i arbetet med en platsvalsprocess för ett slutförvar. NND, som är ett statligt bolag, genomförde i somras en upphandling av ett ramavtal för planerings- och kommunikationsstrategier kopplat till en platsvalsprocess. Avtalet löper över tre till fem år.

Ylva Stenqvist, projektledare på SKB International. Foto: SKB.

– Det finns ett slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall öster om Oslo men det är i dag inte tillräckligt stort för att rymma rivningsavfallet och det är inte klarställt att det högaktiva avfallet från reaktorerna kan deponeras där. Norge har alltså helt nyligen kommit i gång med ett slutförvarsprogram som ska titta närmare på dessa frågor, berättar Ylva Stenqvist på SKB International.

SKB International utför sedan drygt trettio år tillbaka konsultuppdrag i andra länder baserat på det kunnande som har byggts upp i det svenska kärnavfallsprogrammet.

– Vi strävar efter att hjälpa alla länder där det finns behov inom hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall. Norge är ju vårt närmaste grannland och vi har allt att vinna på att de kan ta hand om sitt avfall på ett säkert sätt, säger Ylva Stenqvist.

Lång erfarenhet

I höstas sa Östhammars kommun ja till att SKB bygger ett kärnbränsleförvar i kommunen. Beslutet har föregåtts av en flera decennier lång lokaliseringsprocess. I Norge vill man nu bland annat ta del av SKB:s erfarenheter och kunskap om att arbeta med kommunikation och förankring på nationell, regional och lokal nivå i Sverige.

– Vi har försökt dela med oss av vad vi tror har varit framgångsfaktorer i det svenska programmet och som kan vara viktiga för NND att känna till, berättar Sara Perhat, kommunikatör på SKB och involverad i uppdraget med Norge.

Stegvis process

För att få acceptans för ett slutförvar från såväl olika beslutsfattare som kommuninvånare anser SKB att man måste visa respekt genom att lyssna samt vara öppen och transparent. Kommunikationen måste bygga på fakta och vetenskap och dessutom måste det finnas en förståelse för att den stegvisa processen med kunskapsbyggande, acceptans och beslut hos olika aktörer tar tid.

Det pågående ramavtalet med SKB International är ett av flera som NND kommer att handla upp under kommande år i sitt program.

– Vi hoppas kunna göra insatser på fler områden än platsval och kommunikation. Vår ambition är att vi ska vara NND:s förstahandsval när de behöver goda råd för att utveckla sitt program på bästa sätt, säger Ylva Stenqvist.

 

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023