Hem Begränsade miljökonsekvenser från utbyggt SFR
Fotomontage av området runt Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, under byggskedet. Foto/Illustration: SKB.

Begränsade miljökonsekvenser från utbyggt SFR

SKB har under många år utrett och analyserat vilka tänkbara miljöeffekter ett utbyggt SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, skulle kunna leda till. Under huvudförhandlingen som nu pågår kommer dessa frågor att presenteras och diskuteras.  

Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är ett av flera centrala dokument i ansökningarna. Den beskriver de samlade miljökonsekvenserna av SFR och dess utbyggnad.

SKB har genom befintligt SFR skaffat sig god erfarenhet av hur anläggningen fungerar och platsundersökningarna har gett kunskap om området. SKB har dessutom genomfört en mängd olika utredningar och inventeringar som har gett data för att kunna bedöma eventuella miljökonsekvenser av verksamheten.

Mikael Gontier är miljöspecialist på SKB. Foto: SKB.

– Med denna kunskap som grund har vi bedömt hur verksamheten kan komma att påverka människa och miljön, och vi kan konstatera att miljökonsekvenserna blir begränsade och hanterbara, säger Mikael Gontier, miljöspecialist på SKB.

Utbyggnad av SFR leder till ett relativt stort uttag av berg. SKB ansöker om att få använda en del av bergmassorna från byggandet som utfyllnad i havet för att utöka industriområdet, vilket ger en lokal miljöpåverkan i området. Under förhandlingen berättar SKB om hur bergmassorna kommer att hanteras och om planerade åtgärder för att rena till exempel lak- och spillvatten för att undvika bland annat utsläpp av kväve i det omgivande havet.

Utbyggnaden leder till en viss ökning av transporter samt bullerstörningar under själva bygget. Störningarna är jämförbara med konsekvenser från andra bergbyggnads- och infrastrukturprojekt av samma storlek.

– Bullerpåverkan längs vägarna är mycket begränsad men det går inte att utesluta att enskilda personer kan uppleva att de störs. Samtidigt planerar SKB att vidta åtgärder för att begränsa bullerpåverkan. Dels planeras transporter av bergmassorna kunna ske med fartyg dels planerar vi för bullerdämpande åtgärder längs väg 76, konstaterar Mikael Gontier.

Havsörn. Foto: Håkan Karlsson.

SKB har också genomfört naturmiljöinventeringar och under lång tid följt upp platsens naturvärden, bland annat av fågellivet i området. Påverkan på kustfåglar i

området bedöms som begränsad, både i tid och omfattning. Bullernivåerna i de områden där det finns flest häckande fåglar ligger med god marginal under de nivåer som kan medföra störning.

– Jag känner mig trygg med att vår miljökonsekvensbeskrivning är väl genomarbetad och heltäckande och svarar upp mot det som prövningen enligt miljöbalken kräver, avslutar Mikael Gontier.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023