Hem Villkorsprövning för utbyggt SFR

Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sedan regeringens beslut i december 2021 om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken har ärendet gått tillbaka till Mark- och miljödomstolen, som nu ska sätta villkor enligt miljöbalken, och Strålsäkerhetsmyndigheten, som beslutar om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.
I mars 2022 lämnade SKB in underlag till Mark- och miljödomstolen inför den fortsatta villkorsprövningen enligt miljöbalken och remisstiden för dessa löpte ut i slutet av juni. SKB bemötte remissinstansernas synpunkter på villkorsförslagen i september och nu är det dags för villkorsförhandling och därefter fastställer domstolen villkoren i en dom.

Förhandlingen pågår 29 november till 1 december och hålls i domstolen i Nacka. Utöver villkoren för utbyggnaden av SFR kommer även frågan om SKB:s havsvattenuttag att prövas av domstolen. SKB har ansökt om att få ta ut havsvatten för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med vatten att använda vid utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Detta på grund av att tillgången till sötvatten är begränsad i kommunen, något som också Östhammars kommun fört fram under tillståndsprocessen.

När SKB har en miljödom och nästa steg enligt kärntekniklagen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten kan utbyggnaden starta. Byggnationen uppskattas pågå under sex år.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023