Hem SKB planerar att undersöka gammalt avfall i SFR

SKB planerar att undersöka gammalt avfall i SFR

SKB planerar att återta och kontrollera delar av det lågaktiva avfall som deponerats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Detta då det finns en misstanke om att dokumentationen för en specifik avfallstyp inte helt stämmer överens med innehållet. Det lågaktiva avfallet, som mestadels består av sopor och skrot ingjutna i betong, har sitt ursprung i främst forskning, sjukvård och industri och har skickats till SFR under den senare delen av 1990-talet.

SVAFO, som ansvarar för det historiska avfallet från bland annat forsknings- och utvecklingsverksamhet, har i ett omfattande projekt där man bland annat röntgat historiskt avfall som står i Studsvik upptäckt att det finns gjutna avfallsfat där innehållet inte helt överensstämmer med dokumentationen. Då SVAFO under åren 1995-2001 levererat fat av liknande typ till SFR har man uppmärksammat SKB på att detsamma kan råda för dessa fat.

– Avfallet i de aktuella faten ligger säkert i SFR och utgör, oavsett om vår misstanke stämmer eller inte, inte någon risk för säkerheten. Men vi behöver veta mer om innehållet för att kunna göra analyser av den långsiktiga säkerheten för anläggningen. Blotta misstanken om att dokumentationen inte stämmer helt överens med innehållet gör att vi vill undersöka saken närmare. Därför är det vår plan att när tiden för detta är rätt ta upp avfallsfaten och gå igenom innehållet, säger Håkan Andreasson, anläggningschef på SFR.

Att återta avfallet och gå igenom innehållet är, om det blir aktuellt, ett stort projekt som kommer att ta tid. Detta eftersom de aktuella faten återfinns i containrar i en välfylld bergssal bland ett stort antal andra containrar med annat avfall. Det kommer dessutom att krävas specialutrustning för att undersöka innehållet. Då SKB vill undvika att flytta avfallet mer än en gång är ambitionen att påbörja projektet först när det finns en undersökningsmetod och utrustning på plats.

SKB för en dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i frågan. Nästa steg blir att utarbeta en detaljerad plan som myndigheten sedan ska godkänna.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023