Hem SKB bjuder in till samråd

Inbjudan till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall.

Regeringen har den 27 januari 2022 beslutat om tillåtlighet för uppförande av ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (”Slutförvaret”). Nästa steg i processen är att mark- och miljödomstolen fattar beslut om tillstånd och villkor. SKB har arbetat vidare med planeringen av slutförvarets utformning såväl under som ovan mark, och har under detta arbete upptäckt behov av att genomföra vissa ytterligare åtgärder och verksamheter som inte tidigare har redovisats i målet.

Verksamheterna innefattar miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt 9:e och 11:e kap. miljöbalken, och kommer att utföras inom fastigheterna Forsmark 6:20, 6:8, 6:5 och 3:32 i Östhammar.

Samrådet omfattar i korthet:

• Anläggande och drift av en inert deponi inom SKB:s verksamhetsområde.
• Uppförande och drift av anläggning för betongtillverkning.
• Nedläggning av ledningar i vatten i Asphällsfjärden.
• Vattenverksamhet vid anläggande av ledning i vattenområde samt grävning och utfyllnad i vattenområde.
• Temporär grundvattenbortledning vid uppförande av anläggningar ovan jord.
• Reservationsvist yrkande om Natura 2000-tillstånd för verksamhetens påverkan på Natura 2000-området Storskäret.

Åtgärderna bedöms kunna ge upphov till lokal miljöpåverkan i form av t.ex. buller, utsläpp till luft och ingrepp i naturmiljö och vattenmiljö. Påverkan bedöms dock huvudsakligen påverka närområdet där det inte finns några närboende. SKB bedömer att dessa verksamheter sammantaget med övrig planerad verksamhet i Forsmark kan antas medföra betydande miljöpåverkan och önskar därför bjuda in till avgränsningssamråd. I avgränsningssamrådet ska frågor om avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas. Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan.

Ett samrådsunderlag där den planerade verksamheten beskrivs närmare finns att läsa här. Det går även bra att begära ut samrådsunderlaget från SKB:s kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Synpunkter i samrådet kan lämnas skriftligen via e-post till: registrator@skb.se. Ange ”Samråd Kärnbränsleförvaret” i titeln på brevet. Samrådstiden pågår till och med den 28 april 2023.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Sofie Tunbrant, tel.: 070-796 13 96 eller sofie.tunbrant@skb.se.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023