Hem SKB beklagar utträde ur referensgrupp

SKB beklagar utträde ur referensgrupp

Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, forskare på KTH, har begärt utträde ur referensgruppen för kopparkorrosion. SKB beklagar att de inte längre vill delta i arbetet med att öppet granska bland annat de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet.

Referensgruppen för kopparkorrosion startades 2010. Målsättningen från SKB:s sida var att ge möjlighet till insyn i de försök om kopparkorrosion som då planerades vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Försöken tillkom sedan forskare vid KTH (Kungliga tekniska högskolan) publicerat resultat som de tolkade som att koppar kan korrodera i vatten fritt från löst syre under bildning av vätgas. Något som traditionellt inte ansetts vara möjligt.

Medlemmarna i referensgruppen, däribland Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, har getts möjlighet att följa och kommentera försöken på Ångströmlaboratoriet. De har också tillfört värdefulla synpunkter och råd inför arbetet.

Stora ansträngningar

Det var efter att ha getts möjlighet att granska en delrapport som Peter Szakálos och Gunnar Hultquist valde att utträda ur referensgruppen. Som skäl till utträdet har de bland annat angett att arbetet uppvisat avsaknad av ”vetenskaplig seriositet”.

Det är två olika slags experiment som görs vid Ångströmlaboratoriet. Ett av dem har brottats med avsevärda problem, vilket både SKB och Uppsalaforskarna är fullt medvetna om. Men från SKB:s sida delar vi inte bilden att arbetet uppvisat brist på vetenskaplig seriositet. Tvärtom har mer långtgående ansträngningar att kontrollera vissa experimentella förhållanden gjorts vid försöken i Uppsala än i något annat liknande experiment. Stora insatser har också gjorts för att åtgärda kvarvarande problem så att båda försöken kan drivas vidare. Från SKB:s sida har vi därför fortsatt förtroende för Uppsalaforskarna och deras arbete.

Endast en delrapport

Efter genomgången granskning bearbetas nu delrapporten från Uppsalaförsöken av forskarna vid Ångströmlaboratoriet. Därefter kommer den att publiceras, som just en delrapport med preliminära resultat och med angivande av vad som väntar av kommande arbete. Det fortsatta arbetet är redan i gång och slutsatser baserade på hela arbetet kommer att publiceras senare, också det efter sedvanlig expertgranskning.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022