Hem SKB beklagar utträde ur referensgrupp

SKB beklagar utträde ur referensgrupp

Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, forskare på KTH, har begärt utträde ur referensgruppen för kopparkorrosion. SKB beklagar att de inte längre vill delta i arbetet med att öppet granska bland annat de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet.

Referensgruppen för kopparkorrosion startades 2010. Målsättningen från SKB:s sida var att ge möjlighet till insyn i de försök om kopparkorrosion som då planerades vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Försöken tillkom sedan forskare vid KTH (Kungliga tekniska högskolan) publicerat resultat som de tolkade som att koppar kan korrodera i vatten fritt från löst syre under bildning av vätgas. Något som traditionellt inte ansetts vara möjligt.

Medlemmarna i referensgruppen, däribland Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, har getts möjlighet att följa och kommentera försöken på Ångströmlaboratoriet. De har också tillfört värdefulla synpunkter och råd inför arbetet.

Stora ansträngningar

Det var efter att ha getts möjlighet att granska en delrapport som Peter Szakálos och Gunnar Hultquist valde att utträda ur referensgruppen. Som skäl till utträdet har de bland annat angett att arbetet uppvisat avsaknad av ”vetenskaplig seriositet”.

Det är två olika slags experiment som görs vid Ångströmlaboratoriet. Ett av dem har brottats med avsevärda problem, vilket både SKB och Uppsalaforskarna är fullt medvetna om. Men från SKB:s sida delar vi inte bilden att arbetet uppvisat brist på vetenskaplig seriositet. Tvärtom har mer långtgående ansträngningar att kontrollera vissa experimentella förhållanden gjorts vid försöken i Uppsala än i något annat liknande experiment. Stora insatser har också gjorts för att åtgärda kvarvarande problem så att båda försöken kan drivas vidare. Från SKB:s sida har vi därför fortsatt förtroende för Uppsalaforskarna och deras arbete.

Endast en delrapport

Efter genomgången granskning bearbetas nu delrapporten från Uppsalaförsöken av forskarna vid Ångströmlaboratoriet. Därefter kommer den att publiceras, som just en delrapport med preliminära resultat och med angivande av vad som väntar av kommande arbete. Det fortsatta arbetet är redan i gång och slutsatser baserade på hela arbetet kommer att publiceras senare, också det efter sedvanlig expertgranskning.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023