Hem Samråd om utökad mellanlagring

Samråd om utökad mellanlagring

Runt år 2023 beräknas Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vara fullt enligt nuvarande tillstånd. Nyligen hölls ett samrådsmöte i Oskarshamn inför en kommande ansökan om utökad lagringskapacitet i mellanlagret.

Som ett led i ansökan för ett utökat mellanlagringstillstånd på Clab hölls ett öppet samrådsmöte i Figeholm den 2 december. I publiken fanns ett 20-tal intresserade från allmänheten, diverse myndigheter, organisationer och föreningar.

Mötet inleddes med information om SKB:s pågående tillståndsprövning av hela systemet för slutförvaring av använt bränsle. Åhörarna gavs också en inblick i hur en utökad mellanlagring på Clab kan genomföras rent tekniskt. Vidare redogjordes för de miljökonsekvenser som nu ska utredas.

Presentationerna följdes av en allmän frågestund som lockade till många funderingar och frågeställningar.

Bränslet flyttas om

I första hand tänker sig SKB att flytta bränslet från en typ av förvaringskassett till en mer kompakt kassett som rymmer mer bränsle på samma givna utrymme. På så sätt skulle lagringsutrymme i Clab kunna frigöras. Men för att göra plats för 11 000 ton bränsle tänker man sig också att de härdkomponenter som i dag mellanlagras i Clab, flyttas till en annan plats. Allt i väntan på att slutförvaret för använt kärnbränsle kan byggas i Forsmark och en inkapslingsanläggning tas i drift i Oskarshamn.

SKB:s Petter Olsson, driftchef vid Clab, förklarar att en kompaktering av bränslet kan låta tekniskt avancerat men att det i själva verket är något som har gjorts under lång tid:

– Vi har redan flyttat över en stor mängd bränsle från normalkassetter till just kompaktkassetter, så det är egentligen inget nytt utan ett arbete vi har stor erfarenhet av. Under en tioårsperiod flyttade vi bränsle från 500 normalkassetter till 300 kompaktkassetter, vilket sparade oss cirka 200 kassettpositioner.

Mikael Gontier, SKB:s miljöexpert, förklarar vidare ur ett miljöperspektiv:

– Vår avsikt är inte att bygga ut Clab utan istället att utöka det tillstånd vi har för den befintliga anläggningen. Mellanlagring av upp till 11 000 ton använt kärnbränsle innebär marginella förändringar av de miljökonsekvenser som dagens verksamhet ger.

Många frågor

Hur mycket kylvatten behövs för att kyla bränslet i bassängerna? Hur lång tid tar en omlastning? Vad är härdkomponenter och var kan de placeras när de tas ut ur Clab? Hur fungerar torr mellanlagring i jämförelse med våt? Vad händer om ett kärnbränsleförvar inte byggs över huvud taget? Frågorna var många och engagerade.

Dokumentationen av hela samrådet i form av frågor, svar och kommentarer kommer att utgöra en särskild del av SKB:s tillståndsansökningar för uppförande av Kärnbränsleförvaret och en integrerad inkapslingsdel vid Clab. SKB för avsikt att skicka in tilläggsyrkandet om utökad kapacitet för Clab i början av 2015. Ansökan kommer att prövas enligt både kärntekniklagen och miljöbalken.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022