Hem Med anledning av dagens medierapportering

Med anledning av dagens medierapportering

Med anledning av dagens medierapportering vill SKB ge följande kommentar.

Först och främst kan vi säga att det inte kommer att läcka från SFR. Avfallet är väl paketerat i 100-litersfat som gjutits in i betong i 200-litersfat som sedan förvaras i containrar. Containrarna i sin tur står placerade i ett bergrum på 50 meters djup.

Containrarna står i säkert förvar i SFR. Det är den bästa platsen att förvara containrarna på, tills avfallets ägare kan ta emot dem och SFR är utbyggt.

SKB kommer att svara på Strålsäkerhetsmyndighetens frågor, där vi ombeds att bland annat presentera en tydlig plan för när och hur ett planerat återtag ska genomföras. SKB ska även redovisa containrarnas skick i dag och fram till dess att de återtas.

Bakgrund

SKB har i Forsmark ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall från kärnkraften, SFR. Här förvaras även en del radioaktivt avfall från industri, forskning och sjukvård. Det radioaktiva avfall som förvaras här är låg- och medelaktivt. Det måste hållas isolerat från människor och miljö till dess att radioaktiviteten har klingat av. SFR är klassad som en kärnteknisk anläggning och vi genomför regelbundna säkerhetsanalyser som granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

I SFR förvaras även så kallat historiskt avfall från 1970- och 80-talen. Det kommer framför allt från industri, sjukvård och forskningsverksamhet. Avfallet är väl paketerat i 100-litersfat som gjutits in i betong i 200-litersfat som sedan förvaras i containrar. Containrarna i sin tur står placerade i ett bergrum på 50 meters djup.

Avfallets ägare genomförde för några år sedan ett projekt där de röntgade lågaktivt avfall som paketerats på 1970- och 80-talen och där har de funnit att dokumentationen inte är fullständig. SKB informerades då om att det kan finnas fat med liknande problematik i SFR. Vi har därför för avsikt att ta upp dessa fat så att ägarna till avfallet kan undersöka och rekonditionera dem, om det skulle behövas.

SKB vill invänta den planerade utbyggnaden av SFR innan vi återtar containrarna. Detta för att kunna flytta avfallet på ett praktiskt och säkert sätt – det vill säga inte flytta runt avfallet vid flera olika tillfällen. För att det ska vara möjligt krävs mer utrymme än vad som finns i anläggningen i dag, med utbyggnaden så får vi det utrymmet. Vi måste även samordna återtaget med avfallets ägare som ska undersöka och dokumentera innehållet i containrarna.

Under tiden säkerställer vi att containrarna inte degraderar, de ingår i SFR:s kontrollprogram. Dessutom har vi ett tak i tunneln för att inte vatten ska droppa på containrarna. Som extra kontroll utförs även tjockleksmätning av containrarna kontinuerligt och vi mäter enligt ett kontrollprogram för strålskydd.

SKB har fått ett föreläggande av Strålsäkerhetsmyndigheten där vi ombeds att bland annat presentera en tydlig plan för när och hur ett planerat återtag ska genomföras. SKB ska även redovisa containrarnas skick och den degradering som förväntas fram till dess att de återtas. Strålsäkerhetsmyndigheten vill även att vi beskriver behovet av nya anläggningar samt tillgång till befintliga anläggningar, för vidare hantering av avfallet när det har återtagits. SKB kommer självklart att besvara myndighetens frågor.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023