Hem Inbjudan till samråd

Inbjudan till samråd om havsvattenuttag

Svensk Kärnbränslehantering AB bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande uttag av havsvatten i Forsmark, Östhammars kommun.

Uttaget av havsvatten från Öregrundsgrepen syftar till att försörja planerade anläggningar i Forsmark – Slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) – med industrivatten.

Uttag av havsvatten kräver ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att ett avgränsningssamråd behöver genomföras. I avgränsningssamrådet ska frågor om avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas.

SKB bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan. Samrådsunderlaget där den planerade verksamheten beskrivs närmare hittar du här. Det går även bra att begära ut samrådsunderlaget från SKB:s kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Synpunkter på eller frågor om den planerade ansökan kan lämnas skriftligen senast den 16 oktober 2020.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Helén Segerstedt på telefon: 070–693 64 25. Samrådssynpunkter lämnas skriftligen via e-post till: registrator@skb.se. Ange ”Avgränsningssamråd havsvattenuttag” i titeln på brevet.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023