Hem Huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret avslutad
Delar av den delegation som representerade SKB under förhandlingen. Foto: SKB.

Fem veckors huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret avslutad

Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om tillstånd för ett system för att ta hand om det svenska använda kärnbränslet är avslutad. Mark- och miljödomstolen har meddelat att de lämnar sitt yttrande till regeringen den 23 januari.

Under de fem veckor som förhandlingen pågått har SKB utförligt beskrivit innehållet i ansökan, som i ursprunglig form lämnades in redan 2011. En central del har varit den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret och SKB har kunnat visa hur det använda kärnbränslet ska tas om hand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.

– SKB:s ansökan bygger på 40 års arbete med forskning och teknikutveckling, så vi har kommit väl förberedda till den här prövningen. Vi känner oss trygga med vår lösning och med hur vi presenterat den i förhandlingen. Nu är det upp till domstolen att göra sin bedömning, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Under Östhammarsveckan genomfördes även syn i Forsmark, där Kärnbränsleförvaret är tänkt att byggas. Foto: SKB.

Även lokala miljökonsekvensfrågor har fått ett stort utrymme under förhandlingen, inte minst under de två veckor som rätten flyttade ut förhandlingen till Oskarshamn respektive Östhammar. Här höll rätten även syn vid SKB:s existerande och planerade anläggningar – under en regnig eftermiddag besökte Mark- och miljödomstolen, övriga parter och medier området i Forsmark där Kärnbränsleförvaret kommer att byggas, samt visade viktiga naturvårdsåtgärder som SKB genomfört.

Att hålla huvudförhandling är ett led i Mark- och miljödomstolens beredning av målet. I en parallell prövning, enligt kärntekniklagen, granskar också Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) SKB:s ansökan. SSM har tidigare meddelat att de kommer att lämna sitt yttrande till regeringen vid ungefär samma tidpunkt som Mark- och miljödomstolen. Därefter ska också de berörda kommunerna Östhammar och Oskarshamn yttra sig till regeringen som slutgiltigt är den instans som kan bevilja tillåtlighet för SKB:s sökta verksamhet.

 

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022