Hem Finland redo för ansökan om bygglov

Finland redo för ansökan om bygglov

I slutet av året ska Posiva Oy, den finländska motsvarigheten till SKB, lämna in sin ansökan om bygglov av det som ska bli Finlands slutförvar för använt kärnbränsle i Olkiluoto i Euraåminne kommun.

Egentligen påbörjade Posiva schaktningen ner i berget redan för åtta år sedan. Det var i forskningssyfte, för att mer i detalj kunna bestämma om platsen var lämplig för ett kärnavfallsförvar. Nu har man nått ner till slutförvarsdjup och kan konstatera att berget har den höga kvalitet som man förväntade sig.

– Att vi i ett tidigt skede började bygget av tunnlarna har gett oss värdefull och detaljerad kunskap om berget som vi nu kan foga till vår ansökan, berättar Timo Seppälä, kommunikationschef på Posiva Oy.

Långt samarbete

Posivas bygglovsansökan ska godkännas av Finlands regering, arbets- och näringsministeriet och Strålsäkerhetscentralen. Men det är Strålsäkerhetscentralens granskning av säkerheten som väger tyngst. Den väntas pågå i två år.

SKB och Posiva har länge haft ett nära samarbete kring utvecklingen av slutförvarsteknik, kopparkapseln och buffertmaterial i slutdeponeringshålen.

– SKB ligger före oss vad gäller tekniken och Posiva har ett försteg när det gäller forskningen om berggrunden. Samarbetet har varit nyttigt för båda bolagen och våra olika kunskapsnivåer har kompletterat varandra väl, säger Timo Seppälä.

Kommunen har vetorätt

Finlands väg mot ett slutförvar för använt kärnbränsle ser lite annorlunda ut än den svenska. Redan 2001 tog den finska riksdagen och regeringen ett principbeslut om att godkänna Olkiluoto som möjlig plats för ett slutförvar. Och ett år tidigare hade kommunfullmäktige i Euraåminne gett planerna sitt stöd. Men kommuninvånarna måste också, liksom i Sverige, säga ja.

– Enligt den finska kärnenergilagen har placeringskommunen vetorätt, och innan regeringen slutligen kan säga ok, måste kommuninvånarna godkänna placeringen, berättar Timo Seppälä.

Känsliga naturvärden

I Euraåminne kommun finns en knapp majoritet för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Liksom Östhammar är Euraåminne en kärnkraftkommun. I Olkiluoto ligger ett av Finlands två kärnkraftverk. Och parallellt med att man bygger kärnbränsleförvaret bygger man också ännu en reaktor på ön.

Andra likheter med Forsmark och Östhammar är att det i trakterna kring Olkiluoto finns känsliga naturvärden som kräver att man går extra varsamt fram när man bygger.

Den bygglovsansökan som Posiva snart lämnar in gäller att få fullfölja tunnelbygget nere i berget och att bygga en inkapslingsanläggning ovan jord. Om de olika instanserna ger sitt godkännande, räknar Posiva med att vara igång med bygget 2015. Därefter återstår ännu ett tillstånd – drifttillståndet. Och först omkring 2020 räknar man med att kunna börja slutdeponera kärnavfall.

Nyheter

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023

SKB publicerar uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kä...

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisati...

Publicerad: 8 februari 2023