Hem Beslut om nya kärnavfallsavgifter

Nya avgifter till Kärnavfallsfonden beslutade

Vid regeringssammanträdet i dag den 21 december fattade regeringen beslut om kärnkraftägarnas avgifter till Kärnavfallsfonden samt säkerheter för åren 2018-2020. Avgifterna höjs från i genomsnitt 4 öre per levererad kilowattimme till cirka 5 öre.

– Oavsett nivå på avgiften vill och kommer kärnkraftsbolagen att stå för samtliga kostnader för kärnavfallsprogrammet. Samtidigt innebär det här beslutet en kraftig höjning av avgifterna som i grunden inte är nödvändig eftersom fonden redan är välfinansierad, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Enligt svensk lag är det kärnkraftsföretagen som ska stå för alla kostnader för att ta hand om och slutförvara kärnavfallet. De ska också bekosta rivningen av kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar.

Anna Porelius, kommunikationschef.

– Det svenska systemet för att hantera kärnavfallet är robust, välfinansierat och lyfts ofta fram som en internationell förebild, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Vart tredje år gör reaktorägarna och SKB en beräkning av de återstående kostnaderna för avfall och rivning. Prognosen granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten och sedan är det regeringen som beslutar om avgifter och säkerheter. Det här innebär en löpande revidering och uppdatering.

Enligt den senaste beräkningen (Plan 2016) kommer den totala kostnaden för det svenska kärnkraftsprogrammet, från start till mål, att uppgå till cirka 141 miljarder kronor.

Kärnkraftsbolagen har sedan 1980-talet fonderat över 100 miljarder kronor. Cirka 43 miljarder kronor har redan använts för att bygga och driva de befintliga anläggningarna inom kärnavfallsprogrammet, samt till forskning och utveckling. I dagsläget finns cirka 64 miljarder kronor i fonden.

Det svenska kärnavfallsprogrammet beräknas pågå till cirka år 2090.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023