Hem Angående Coronaviruset

Säkrad drift på SKB:s anläggningar

SKB följer Folkhälsomyndighetens och övriga expertmyndigheters råd och rekommendationer kring hanteringen av coronaviruset. Verksamheten fortgår men med restriktioner. Åtgärder har vidtagits för att säkra driften på våra kärntekniska anläggningar.

För att skydda verksamheten och värna medarbetares och besökares hälsa har SKB ställt in alla tjänsteresor samt externa möten och besök på våra kontor och anläggningar som inte är verksamhetskritiska. Merparten av våra kontorsanställda arbetar på distans. Besöks- och resestoppet gäller tills vidare med kontinuerliga bedömningar över hur situationen utvecklas över tid.

Mellanlagret Clab

SKB:s anläggning Clab, Mellanlagret för använt kärnbränsle, följer sedan tidigare framtagen planering och ett antal åtgärder för att begränsa risken för smittspridning till kontrollsrumspersonalen har vidtagits. Åtgärderna vid Clab följer riktlinjer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Anläggningens huvuduppgift, att ta emot använt kärnbränsle från kärnkraftverken, har inte påverkats. Vi uppmanar vår personal att följa de rekommendationer som finns, både internt och externt och så fortsätter vi att följa utvecklingen, säger Mattias Nyström, tillförordnad enhetschef för driften på Clab.

Transport

Transportverksamheten fortgår som planerat och det finns redundans för att upprätthålla driften på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för att besättningen på transportfartyget smittas.

Slutförvaret SFR

På Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, fortsätter driften enligt lagd planering och bedömningen är att detta kommer att kunna fortgå på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar.

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023