Hem Ansökan nära för utbyggt SFR

Hallå där …

Peter Larsson, projektledare SFR utbyggnad. Foto: Lasse Modin

Ansökan nära för utbyggt SFR

Hallå där, Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden av det befintliga Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Kan du berätta vad som händer i projektet just nu?

Just nu färdigställer vi alla de dokument och bilagor som ska ingå i ansökan. Det är många pusselbitar som ska läggas på plats och det kommer att vara intensivt jobb in i det allra sista.

När kommer ansökan att lämnas in?

Vi hade tidigare siktat på den 31 mars, men har nu flyttat fram tiden för inlämnandet något. Detta för att få mer tid att färdigställa ansökan och för att kunna ta om hand synpunkter och frågor från det samråd kring ansökan som vi hade i februari. Nytt datum är inte bestämt.

Påverkar det här tidsplanen för tillståndsprövningen?

Vi har informerat Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om förskjutningen, och har fått till svar att det inte påverkar deras tidsplan.

För ett år sedan skickade SKB ett brev till Miljödepartementet, där det efterfrågas besked om huruvida ansökan om ett utbyggt SFR ska hanteras enligt miljöbalkens kapitel 17, eller inte. Nu har ni skickat ett nytt brev i samma ärende. Vad kan du säga om detta?

SKB skickade det första brevet för över ett år sedan. Det kändes angeläget att få veta hur regeringen såg på saken i det skede vi var i då, med tidsplaner som skulle sättas. Nu, när vi närmar oss nästa fas, kvarstår inte det behovet, och vi har därför skickat ett nytt brev där vi drar tillbaka vår tidigare hemställan.

Varför skickades det första brevet?

Det handlade i sak om att då det är frågan om att bygga ut en befintlig anläggning är det tänkbart för regeringen att inte pröva enligt miljöbalkens kapitel 17. Detta skulle troligen innebära en kortare tillståndsprövning rent tidsmässigt.

Brevet har varit rönt en del debatt, och det har bland annat påståtts att SKB i och med detta försökte få en enklare prövning av ansökan. Vad är din kommentar till det?

De lagar, förordningar och krav som finns gäller, och prövningen av såväl Mark- och miljödomstolen som Strålsäkerhetsmyndigheten påverkas inte av om det är en prövning enligt kapitel 17 eller inte. Det hela har missuppfattats, och därför också skapat viss oro, vilket jag är den förste att beklaga.

Varför vill SKB bygga ut SFR?

Helt enkelt för att vi måste få plats med rivningsavfallet som blir när man en dag ska riva de kärnkraftverk som finns i dag. Först ut är ju som bekant Barsebäck, som redan tagits ur drift. Vi ser en utbyggnad av SFR som det bästa sättet att ta hand om rivningsavfallet.

Det är alltså avfall från rivningen av de kärnkraftverk som finns i dag som ska rymmas i den utbyggda anläggningen?

Ja, så är det. Storleken på utbyggnaden baseras i huvudsak på de rivningsstudier som gjorts för de befintliga kärnkraftverken. Sedan tillkommer en del driftavfall från kärnkraftverken och en viss mängd lågaktivt avfall från Studsvik och Svafo. Men till största delen är det rivningsavfallet från de kärnkraftverk vi har i dag som vi behöver få plats för. Utrymmet i dagens SFR räcker inte, och därför behöver vi bygga ut anläggningen.